Jewish kippah — LINE SCAN CAMERA | MACHINE VISION LENS | MACHINE VISION | Germany