MYC India - B.Com. + L.L.B. — nagasa marine surveyors